Skip to main content

Op initiatief van Barbara Trachte, minister-president van de FGC, en Alain Maron, minister van Gezondheid en Welzijn, hebben de Brusselse regeringen van de FGC en de GGC op donderdag 17 november bijna 35 miljoen euro vrijgemaakt (8,7 miljoen euro vanaf 2022 en 26 miljoen euro in 2023) voor een noodmaatregel om de Brusselse non-profitsector te ondersteunen in het licht van de energiecrisis en de stijgende facturen.

De stijgende energieprijzen hebben niet alleen gevolgen voor ondernemingen en huishoudens, maar ook voor de non-profitsector, waardoor de essentiële diensten en projecten van die sector in het gedrang kunnen komen. Daarom maakt het Brussels Gewest vanaf eind 2022 een bedrag van 8,7 miljoen euro vrij voor de noodmaatregel. Voor 2023 gaat het om een bedrag van 26 miljoen euro. Het betreft een mechanisme om een deel van de meerkosten te dekken die verbonden zijn aan de stijgende energiefacturen voor de non-profitsectoren die afhangen van het Gewest, de GGC, de FGC en de VGC.

Na overleg met de sociale partners en de besturen zijn de premies van de FGC en de GGC nu beschikbaar. Het doel van die steun is om de financiële gevolgen van de ‘energiemeerkosten’ te verminderen voor de operatoren en de Brusselse vzw’s, en dus voor hun werking en personeel.

Barbara Trachte: “De situatie van de verenigingen is even delicaat als die van de ondernemingen en we moeten hen ondersteunen tijdens de energiecrisis. Hun eerstelijnswerk is essentieel voor de levenskwaliteit van de Brusselaars en de stijgende facturen mogen de kwaliteit van de arbeidsomstandigheden en van het onthaal van het publiek niet in het gedrang brengen.”

De verdeling van de middelen en de vastgestelde criteria om in aanmerking te komen maken het mogelijk om in te spelen op de specifieke moeilijkheden van elke activiteit en om rekening te houden met de diversiteit van de gesubsidieerde sectoren. Verenigingen die organieke subsidies (op grond van decreten of ordonnanties) of facultatieve subsidies ontvangen die terugkeren (sinds ten minste 2021) en een bepaald bedrag overschrijden, komen in aanmerking.

In de beslissing van de regering is een reeks beginselen bepaald voor de vereffening van de middelen per sector. Voor sommige sectoren, die moeten voldoen aan temperatuurnormen voor opvang of huisvesting, wordt een forfaitair bedrag per bezette plaats toegekend (75 of 250 euro, afhankelijk van de activiteit). Voor de andere sectoren is een verhoging van de werkingskosten (20%) of een forfaitaire verhoging van de subsidie voorzien. Er zijn ook middelen voorzien voor maatwerkbedrijven, alsook voor openbare (die afhankelijk zijn van de OCMW’s) en commerciële rusthuizen.

Gezien het tijdschema wordt voorgesteld om een voorschot (in één schijf) toe te kennen voor een periode van één jaar vanaf 1 oktober 2022. Dat voorschot zal zo nodig worden aangevuld op basis van de provisie ‘energie’, waartoe besloten is voor 2023.

Alain Maron, Brussels minister van Gezondheid en Welzijn: “De stijgende energiekosten ontzien niemand. Hoewel de federale regering haar financiële steun vooral richt op de huishoudens, met name via het uitgebreid sociaal tarief (27 % van de Brusselse huishoudens) en de btw-verlaging, was het voor het Brussels Gewest belangrijk om ook de nadruk te leggen op de non-profitsector. Die sector staat inderdaad in het voorste gelid om onze samenleving te helpen om de opeenvolgende schokken te doorstaan.”