Skip to main content

Op voorstel van minister Alain Maron, bevoegd voor Klimaattransitie, Leefmilieu en Energie, heeft de Brusselse regering op donderdag 8 december haar goedkeuring gegeven aan het nieuwe premiestelsel #Renolution voor 2023. Het gaat om een ambitieus premiestelsel dat sinds het begin van deze zittingsperiode gestaag verhoogd is en waarin vanaf 2023 een verhoging van het budget voorzien is voor verschillende Renolution-premies. Volgend jaar zal 53 miljoen euro besteed worden aan premies om de Brusselaars te helpen om hun gebouwen te renoveren. Ten opzichte van 2019 is het budget dus verdubbeld.

 Renolution is de Brusselse strategie voor de grondige renovatie van de Brusselse gebouwen, met name om het energieverbruik ervan te verminderen. Via Renolution zou iedereen gemakkelijk toegang moeten hebben tot een gratis begeleidingsdienst die zorgt voor ondersteuning bij de werkzaamheden en voor aanzienlijke financiële steun. Het uiteindelijke doel is om de inwoners van het Brussels Gewest in staat te stellen hun facturen te verlagen, maar ook om de klimaatverandering te bestrijden en om een gezonde leefomgeving voor de Brusselaars te garanderen. Daarom moet het paradigma veranderen en moet het Gewest onafhankelijk worden van fossiele brandstoffen. Er is maar een oplossing: minder verbruiken door te isoleren EN hernieuwbare energie ontwikkelen om in de resterende behoeften te voorzien.

Gezien het overheersende aandeel van gebouwen in de gewestelijke broeikasgasemissies staat de gebouwensector centraal in de belangrijke maatregelen die in het kader van het Renolution-programma overeengekomen zijn. Verschillende begeleidings- en financiële steunmaatregelen (premies, renteloze leningen, enz.) zijn uitgebreid om iedereen in staat te stellen de nodige werkzaamheden uit te voeren. Daarbij is bijzondere aandacht geschonken aan personen met de laagste inkomens. Voor hen dekken de Renolution-premies, die begin 2022 hervormd zijn, al 50 % van de investeringen die in de woning nodig zijn om de gewestelijke doelstelling te bereiken. De regering heeft dus net voorzien in een verhoging van een aantal van die premies. Dit is wat er concreet ingevoerd zal worden vanaf 2023:

1. Verhoging van de premie voor dakisolatie

Naar schatting is 30 % van de Brusselse daken niet geïsoleerd. Dakisolatie is de eerste prioriteit om het verbruik te verminderen. Om de Brusselaars tijdens deze energiecrisis aan te moedigen, zijn de premiebedragen in de categorieën II en III[1] verhoogd, om gemiddeld respectievelijk 40 % en 50 % van de investering voor deze post te dekken. De premies voor dakisolatie worden verhoogd van 45 naar 55 euro/m² in categorie II en van 55 naar 75 euro/m² in categorie III.

2. Verhoging van de premie ‘verwarming met warmtepomp’

Om de keuze voor een efficiënt en koolstofarm verwarmingssysteem aan te moedigen, is beslist om de premie uit te breiden tot hybride warmtepompen en om de premies voor warmtepompen te verhogen:

  • De premie voor lucht/water-warmtepompen wordt verhoogd met 250 euro per huishouden voor alle drie de categorieën.
  • Ter ondersteuning van het gebruik van geothermische warmtepompen wordt het bedrag van de premie verhoogd van 4250 euro naar 5800 euro per woning in categorie I. In de categorieën II en III wordt dat bedrag met 350 euro verhoogd.
  • Voor de niet-residentiële sector ten slotte worden de premiebedragen voor de installatie van een warmtepomp verhoogd van 25 % tot 35 % van de in aanmerking komende investeringen.

3. Invoering van een premie voor de aansluiting op een warmtenet

Om te bevestigen dat het Gewest bereid is om het gebruik van dit systeem op zijn grondgebied te ondersteunen, wordt een premie ingevoerd voor de aansluiting van een woning of een onderneming op een warmtenet. Het gaat om een premie van 1000 tot 1500 euro per aansluiting.

4. Einde van de subsidies voor fossiele brandstoffen

In het kader van de verhoging van de klimaatdoelstellingen in 2030 heeft de Brusselse regering zich ingezet voor de versnelde uitfasering van fossiele brandstoffen, door zo snel mogelijk af te stappen van het gebruik van vloeibare brandstoffen en door te beginnen met het afbouwen van onze afhankelijkheid van aardgas. Daarom is besloten om de premies voor verwarmingsketels op gas te beëindigen. De geopolitieke gebeurtenissen en de spectaculaire prijsstijgingen herinneren ons eraan dat we dringend onafhankelijk moeten worden van fossiele brandstoffen. Tegelijkertijd moet het beginsel ‘Do no significant harm’, zoals omschreven in de Europese verordening inzake duurzame beleggingen, toegepast worden. Net als de twee andere gewesten zal het Brussels Gewest vanaf 2023 de financiële steun voorbehouden voor efficiënte en koolstofarme verwarmingssystemen: lucht/water-warmtepompen, geothermie, thermische zonne-installaties, warmtenetten, enz.

5. Invoering van een premie voor het behalen van een EPB-certificaat

Binnenkort zal elke woning verplicht een EPB-certificaat moeten hebben. Om het behalen van dat certificaat aan te moedigen voordat het verplicht wordt, en om huishoudens met een laag inkomen te ondersteunen, is een premie voorgesteld voor huishoudens in categorie III voor een bedrag van 150 euro per gecertificeerde woning.

6. Indexering van de inkomenscategorieën

Bovendien is de Brusselse regering ook van plan om de inkomenscategorieën te indexeren.

Alain Maron, Brussels minister van Klimaattransitie en Energie: Met Renolution, een project dat fundamenteel is voor het klimaat en voor het comfort, de portemonnee en de gezondheid van de Brusselaars, biedt het Gewest gratis begeleiding aan iedereen die zijn gebouwen wil renoveren en stelt het een of meer financieringsinstrumenten ter beschikking die aangepast zijn aan hun specifieke behoeften. Ik verheug mij er ook over dat de Brusselaars elk jaar meer Renolution-premies aanvragen.

[1] Alle informatie over de inkomenscategorieën vindt u hier: https://renolution.brussels/nl/de-inkomenscategorieen