Skip to main content
O

p initiatief van Rudi Vervoort, Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Staatssecretaris voor Economische Transitie Barbara Trachte is een buitengewone vergadering van de Uitgebreide Beleidsraad Economie belegd om de economische gevolgen van het Coronavirus in Brussel te evalueren. Aansluitend bij de vergadering vond ook een ontmoeting plaats met de raad van bestuur van de Brusselse Economische en Sociale Raad om antwoorden te kunnen verstrekken bij de legitieme ongerustheid die bestaat over de mogelijke impact van deze crisis op de Brusselse economie en werkgelegenheid.

In de Beleidsraad Economie zijn de voornaamste administraties en instellingen van openbaar nut vertegenwoordigd die zijn belast met economische aangelegenheden in Brussel: Brussel Economie en Werkgelegenheid, hub.brussels, CityDev en Finance&invest.brussels. Deze Buitengewone Raad werd uitgebreid met visit.brussels vanwege de rechtstreekse gevolgen van het Covid-19 voor de toeristische sector en dan in het bijzonder voor de hotelsector die momenteel het zwaarst getroffen wordt.

Het doel hiervan is om de sociaaleconomische gevolgen van het COVID-19 te evalueren, een regelmatige monitoring op te zetten van de evolutie van die economische gevolgen en de hefbomen te bepalen die de economische actoren in Brussel ondersteuning en begeleiding moeten bieden.

De nadruk werd in de eerste plaats gelegd op het belang van overleg met het federale niveau en de andere deelstaten om niet in gespreide slagorde aan te treden. In die context hebben Rudi Vervoort en Barbara Trachte zich ook bijzonder gunstig uitgelaten over de voorziene overlegvergaderingen van de Ministers van Economie en Tewerkstelling. Ze hebben de verschillende aanwezige actoren ook geïnformeerd over de economische steunmaatregelen die reeds op federaal niveau werden genomen, zoals de tijdelijke werkloosheid door overmacht, tijdelijke werkloosheid om economische redenen en steunmaatregelen voor zelfstandigen. Op basis van die maatregelen wordt al voor een deel tegemoetgekomen aan de eisen die de economische actoren de voorbije dagen hebben geformuleerd. Wij moedigen de Brusselse ondernemingen dan ook aan om hiervan gebruik te maken als dat nodig blijkt.

Voor wat specifiek het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreft:

• centraliseert en verspreidt de 1819-dienst alle officiële informatie over de gevolgen van het Covid-19 virus die Brusselse bedrijven en ondernemers kan helpen. Deze informatie is toegankelijk op www.1819.be of rechtstreeks per telefoon op het nummer 1819;
• wordt in nauwe samenwerking met de actoren uit de privé voorzien in een regelmatige opvolging van de gevolgen van het Covid-19 virus voor de Brusselse economie en in het bijzonder de meest risicovolle sectoren;
• wordt een taskforce opgericht met de leden van de Beleidsraad Economie uitgebreid met visit.brussels. Deze kan een beroep doen op de deskundigheid van de verschillende economische sectoren om informatie in te winnen over de realiteit op het terrein.
• wordt een informatiepagina toegevoegd op de website van visit.brussels die doorklikt naar de verschillende web sources op federaal, Europees en internationaal niveau. Het Brussels Agentschap voor Toerisme blijft continu in contact met al zijn partners en de organisatoren van evenementen om hun vragen te beantwoorden en ze optimaal te begeleiden.
Er zijn ook andere mogelijke steunmaatregelen besproken:
• Het Gewest zal voorzien in een gerichte begeleiding om financiële, juridische en administratieve oplossingen te vinden voor bedrijven die tijdelijk moeilijkheden ondervinden;
• Het Gewest verbindt zich tot administratieve flexibiliteit ten aanzien van ondernemingen die partij zijn in administratieve en financiële procedures ten aanzien van de overheid;
• Het Gewest heeft de uitgebreide Beleidsraad Economie belast met het uitwerken van een financieel steunmechanisme als antwoord op de door het Covid-19 veroorzaakte liquiditeitsproblemen voor de meest getroffen ondernemingen;
• Het Gewest verbindt zich ertoe de sectoren die verband houden met toerisme en evenementen te steunen met maatregelen die zo goed als mogelijk hiervoor zijn aangepast.
« De Brusselse economische sector wordt uiteraard getroffen door deze epidemie. De Brusselse Regering en de gewestelijke besturen die als taak hebben ondernemingen te steunen en te begeleiden, staan schouder aan schouder met de sectoren in moeilijkheden. Er staat een heel arsenaal aan maatregelen klaar om KMO’s en zelfstandigen te helpen om deze moeilijke periode te overbruggen. En dit in nauw overleg met de overige deelstaten. Bij de verspreiding van het coronavirus is enkel eenheid een optie. En dat geldt zowel op het vlak van gezondheid als voor de steun aan de economie » stelt Minister-President Rudi Vervoort.
Naast het sanitair en gezondheidsbeheer, is het essentieel om snel te kunnen reageren op de economische zorgen van de Brusselse bedrijven en ondernemers die door het Covid-19 worden getroffen. Daarom zijn er nu al gewestelijke maatregelen genomen op het vlak van de centralisatie van informatie, ondersteuning en monitoring om de economische gevolgen in ons Gewest te beperken”, legt Staatssecretaris voor Economische Transitie Barbara Trachte uit.

Meer info ?
Nicolas Roelens
nroelens@gov.brussels
+32 485 89 83 95

Leave a Reply