Skip to main content

Op beslissing van de Nationale Veiligheidsraad van 15 april 2020 is een nieuwe reeks maatregelen van kracht geworden in ons land, waaronder het toestaan van bezoek in de woon- en zorgcentra onder strikte voorwaarden.

Om deze federale maatregelen te kunnen uitvoeren, maar tegelijk de inspanningen om de verspreiding van het virus te vertragen voort te zetten en kwetsbare personen te beschermen, heeft het Brussels Gewest onmiddellijk, de dag na de aankondiging, een reeks raadplegingen georganiseerd waarbij de rusthuisfederaties, de vakbondsafgevaardigden en de overheid betrokken waren.

Dit overleg heeft geresulteerd in een akkoord in de vorm van een omzendbrief die vandaag aan alle woon- en zorgcentra zal worden toegezonden en die als bijlage bij dit persbericht is gevoegd. Het basisprincipe blijft het verbod op bezoek in deze instellingen. Naast essentieel en vitaal bezoek is voortaan ook begeleid bezoek toegestaan, zij het onder strikte voorwaarden.

Het Brussels Gewest is bezig met het personeel en de bewoners van de woon- en zorgcentra systematisch te testen. Voor elke inrichting geldt dat het begeleid bezoek pas zal mogen plaatsvinden wanneer het screeningsproces in de inrichting in kwestie volledig is afgerond, dat wil zeggen (1) na de screening en (2) als de omstandigheden het toelaten:

1. Na de screening:

Dit betekent: nadat de grootschalige screening van de bewoners en het personeel is uitgevoerd, de resultaten zijn bezorgd en geanalyseerd, en de eventueel op grond van de resultaten te nemen maatregelen (cohorte- of andere maatregelen) daadwerkelijk zijn geïmplementeerd.

2. Als de omstandigheden het toelaten:

Anders gezegd: nadat alle nodige maatregelen zijn genomen om de instelling in staat te stellen bezoekers in goede veiligheidsomstandigheden te ontvangen, met inbegrip van voldoende personeel om de bezoeken te organiseren en te begeleiden, en dit met bijzondere aandacht voor de noden van gedesoriënteerde bewoners.

Naast de organisatie van bezoek worden nog andere maatregelen genomen:

–        vanaf vandaag verdeelt Iriscare tablets in de woon- en zorgcentra. Deze zullen het mogelijk maken om in de rusthuizen waar het mogelijk is, videocontact met familieleden op te zetten;

  • er is een hulplijn voor psychologische ondersteuning ingesteld die specifiek bedoeld is voor bewoners van woon- en zorgcentra, in samenwerking met de Dienst voor Geestelijke Gezondheidszorg van de ULB.

Voor minister van Welzijn, Alain Maron: “De afzonderingsregeling woog elke dag wat meer op de rusthuisbewoners, voor wie het isolement een even gevaarlijke bedreiging kan blijken te zijn als het virus zelf. Daarom was het noodzakelijk en dringend om deze afzondering menselijker te maken.  De uitdaging was om dit te kunnen doen in overleg met de woon- en zorgcentra en rekening houdend met het tempo, de capaciteiten en de middelen van elk van hen. Het bereikte akkoord maakt het volgens mij mogelijk om dit evenwicht te bereiken. Zoals in alle sectoren zal deze afbouw van de maatregelen geleidelijk verlopen. Dit is een eerste stap, met een sociale, psychologische en menselijke bedoeling. Andere begeleidingsmaatregelen voor bejaarde personen en hun families worden genomen en dat zal ook in de toekomst zo zijn.”

Meer infos ?
Pascal Devos
0478/34.23.77