Skip to main content

Op voorstel van de minister van Klimaattransitie en Energie, Alain Maron, heeft de Brusselse regering onlangs een voorontwerp van ordonnantie betreffende de reorganisatie van de elektriciteits- en gasmarkten in Brussel aangenomen. Deze herziening van het wettelijk kader van de energiemarkten is essentieel om de energietransitie van Brussel naar een koolstofarm gewest te versnellen. Ter herinnering, heeft het Brussels Gewest zich tot doel gesteld om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 40% te verminderen en tegen 2050 de koolstofneutraliteit te benaderen.

Voor Alain Maron, minister van Klimaattransitie en Energie, “moet de energietransitie voor alle Brusselaars toegankelijk en gunstig zijn. Dit voorontwerp van ordonnantie is een belangrijke stap op weg naar een rechtvaardige en solidaire energietransitie. Het stelt het kader vast dat voorziet in concrete en innovatieve instrumenten om de Brusselaars in staat te stellen bij te dragen tot deze transitie en versterkt tegelijkertijd het grondrecht op toegang tot energie voor alle burgers.”

Toegang tot energie: een grondrecht

Om dit grondrecht op energie te waarborgen, zullen de vermogensbegrenzers worden afgeschaft en zal de distributienetbeheerder (Sibelga) een basislevering garanderen die wordt gefactureerd aan het sociale tarief. Deze “gewaarborgde levering” zal gezinnen met schulden die geen contract meer kunnen sluiten met een commerciële leverancier toegang geven tot gas en elektriciteit voor hun verwarming, hun verlichting en het bereiden van maaltijden zodat zij een menswaardig leven kunnen lijden.

Tegelijkertijd zullen de verschillende actoren op de energiemarkten op een duidelijkere en transparantere manier moeten communiceren zodat alle Brusselaars duidelijke en precieze informatie krijgen over hun verbruik en de verschillende soorten leveringscontracten. Hiertoe zal Sibelga een gratis tool creëren voor de opvolging van de verbruiksgegevens waardoor het voor de consumenten gemakkelijker wordt om de juiste energiekeuzes te maken en hun energierekening zo laag mogelijk te houden.

Versnelling van de energietransitie

Om de rechtvaardige en solidaire energietransitie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te versnellen, wordt het kader voor de energiemarkten grondig hervormd. De mijlpalen van deze hervorming zijn gericht op:

  • het ontwikkelen van energiegemeenschappen ter ondersteuning van het lokaal delen van duurzame energie. Tegelijkertijd heeft de regering ook financiële steun goedgekeurd voor een nieuw proefproject van energiegemeenschappen rond een gebouw met sociale woningen in Sint-Gillis in navolging van twee andere gesubsidieerde proefprojecten rond scholen, zoals Nos Bambins in Ganshoren (APERe) en Saint Augustin in Vorst (Enerschool);
  • het inzetten van laadpalen voor elektrische voertuigen. In juli 2020, heeft de regering een strategische visie vastgesteld om 11.000 laadpalen te installeren tegen 2035. Het voorontwerp van ordonnantie legt het wettelijk kader vast dat nodig is om deze visie te verwezenlijken;
  • het versnellen van de energierenovatie van openbare gebouwen op basis van de Enerclick- en Solarclick-programma’s onder leiding van Sibelga;
  • het voortzetten van de installatie van communicerende elektriciteitsmeters volgens een strategie die gericht is op de belangen van de consument. Er wordt voorrang gegeven aan de Brusselaars voor wie de economische en sociale voordelen van deze meters bewezen zijn, d.w.z. grootverbruikers, verbruikers die beschikken over een laadpaal, een fotovoltaïsche installatie, enz.;
  • het omkaderen van de opkomende activiteiten en diensten in verband met de energietransitie.

Dit voorontwerp zal nu ter advies worden voorgelegd aan verschillende instanties (Gegevensbeschermingsautoriteit, Brupartners, Brugel, enz.) en zal zijn wetgevende parcours volgen.

 

Perscontact

Nicholas Elles
Woordvoerder van Alain Maron

0470 93 67 39