Skip to main content
In het kader van een partnerschap tussen de GGC, de Openbare Vastgoedmaatschappij Everecity, de vzw Communa, Bruss’help en 4 Housing First-operatoren (Smes, Straatverplegers, Diogenes, New Samusocial), zullen 16 dakloze vrouwen vanaf april 2021 op een duurzame manier gehuisvest worden in gerenoveerde appartementen. De renovatie- en inrichtingswerkzaamheden beginnen deze week in Evere.
Dit project, dat op initiatief van de vzw Communa en de Openbare Vastgoedmaatschappij Everecity werd opgestart, stelt 16 wooneenheden ter beschikking van dakloze vrouwen. Het wordt mogelijk gemaakt dankzij het Relance- en Herontwikkelingsplan van het Brussels gewest dat nagenoeg 6 miljoen euro voorziet in 2021 voor de duurzame herhuisvesting van daklozen. De minister belast met Gezondheid en Welzijn, Alain Maron verklaart: “Dit project is een concreet voorbeeld van de overgang van urgentiedenken naar een logica van duurzame herhuisvesting. Het doel bestaat erin bijzonder kwetsbare daklozen in staat te stellen hun waardigheid, stabiliteit en autonomie te herwinnen door middel van huisvesting. Dit project draagt bij aan de doelstelling om tegen eind 2021 500 dakloze personen en gezinnen te herhuisvesten. Deze doelstelling wordt nagestreefd in nauwe samenwerking met mevrouw Ben Hamou, staatssecretaris voor Huisvesting”.
De ongekende crisis die we doormaken heeft duidelijk een reeds verzwakt publiek getroffen. Naar aanleiding van de maatschappelijke noodtoestand zijn veel overnachtingsplaatsen gecreëerd, met name in hotels. Het is echter belangrijk om nu te zorgen voor duurzame huisvesting voor mensen die hiernaar op zoek zijn zodat ze een waardig leven kunnen leiden en hun plaats in onze samenleving kunnen vinden. Het Housing First-programma gaat ervan uit dat daklozen gemakkelijker hun problemen die hem of haar op straat hebben gebracht, zullen kunnen oplossen als ze over een woning beschikken. Elke vrouw die naar Evere verhuist, zal dus aangepaste en geïndividualiseerde medisch-psychosociale ondersteuning krijgen. Er wordt gezorgd voor coördinatie tussen de verschillende actoren om de harmonieuze integratie van het project in de buurt te waarborgen.
Het is inderdaad van essentieel belang om structurele oplossingen voor daklozen te vinden die verder gaan dan de noodhulp en een eerste psychosociale zorg. De toegang tot een duurzame huisvesting is een tweede belangrijke fase voor de volledige re-integratie van deze mensen in de samenleving. Dat is wat het Housing Firstproject aanbiedt. Housing First is een project in samenwerking met de Openbare Vastgoedmaatschappij Everecity waarbij beschikbare woningen rechtstreeks worden aangeboden, samen met een aangepaste psychosociale begeleiding. Ons doel is om deze transversale samenwerking tussen de hulpsector en de socialehuisvestingsactoren verder uit te werken om een efficiënte en duurzame re-integratie van daklozen te kunnen garanderen.” aldus de staatssecretaris bevoegd voor Huisvesting, Nawal Ben Hamou.
Voor de voorzitter van Everecity, Mathieu Vervoort “is deze ter beschikking stelling de weerspiegeling van onze wens om op een zeer concrete manier ons steentje bij te dragen aan de inspanningen van het gewest voor de zwaksten. Via dit project zullen 16 woningen, aangevuld met een collectieve ruimte bestemd voor gezellige momenten, gedurende 4 jaar worden bezet, dankzij de gezamenlijke inspanningen van de GGC en de sociale partners die zich bij het project aansluiten. De coördinatie op het terrein tussen de verschillende actoren zal een harmonieuze integratie in de buurt mogelijk maken.”

De projectpartners

       Everecity

De OVM Everecity stelt in het kader van een overeenkomst met Communa 16 appartementen tot eind 2024 ter beschikking. Deze woningen staan tijdelijk leeg omdat ze later worden afgebroken met het oog op de bouw van 93 woningen tegen 2025.

 

       De Housing First-operatoren

Housing First is een innovatief en doeltreffend programma voor de sociale integratie van daklozen. Door daklozen die dat willen onderdak te bieden, geeft dit programma hen in feite de tijd om zichzelf weer op te bouwen, hun waardigheid terug te krijgen en geleidelijk aan weer in de maatschappij te integreren omdat ze niet langer dag in dag uit hoeven te zoeken naar onderdak, een beetje eten, een douche, enz. Bovendien verzekert een adres opnieuw toegang tot hun sociale rechten. Zoals alle huurders moeten ook zij hun verplichtingen nakomen, zoals de huur betalen of de buren respecteren. Ze worden begeleid door een multidisciplinair team dat hen, naargelang hun behoeften, één of meerdere keren per week bezoekt.

De 4 operatoren van Housing First die door de GGC erkend zijn en de vrouwen begeleiden die in het kader van dit project geherhuisvest worden, zijn SmesStraatverplegersDiogenes en New Samusocial.

 

       Communa

Communa renoveert leegstaande gebouwen door ze tijdelijk beschikbaar te stellen voor burgerprojecten die ze gebruiken als proeftuinen voor stedelijke praktijken. Op deze manier wordt de leegstand van vastgoed niet alleen ingedijkt maar draagt men ook bij tot de lokale ontwikkeling. Communa is in het kader van dit project dankzij de financiële steun van de GGC verantwoordelijk voor de inrichting en het beheer van de woningen, alsook voor de inclusie van de doelgroep van Housing First  in de wijk.

 

       Bruss’help
Bruss’help heeft als opdracht de nood- en inschakelingsvoorzieningen van thuislozen te coördineren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Bruss’help staat in die context meer bepaald in voor de begeleiding en uitwerking van de evaluatie van alle projecten die in het kader van het relanceplan worden opgezet en die als doel hebben daklozen op een duurzame manier te herhuisvesten.
 
Meer info?
Nicholas Elles, woordvoerder van Alain Maron

0470/93.67.39

 

Annaik De Voghel; woordvoerder van Nawal Ben Hamou
0472/71.99.31

Mathieu Vervoort, Voorzitter van Everecity
0472/59.08.51