Skip to main content
Na enkele maanden van gezamenlijk werk werd het beheerscontract tussen de Brusselse regering en citydev.brussels vandaag ondertekend door de Brusselse Minister-President Rudi Vervoort, Staatssecretaris voor Economische Transitie Barbara Trachte en vertegenwoordigers van de instelling.
 
De beheersovereenkomst legt het kader van de traditionele opdrachten van citydev.brussels vast, en strekt er eveneens toe diezelfde opdrachten af te stemmen op de sociale en economische uitdagingen voor het gewest.
 
Het rapport bepaalt de grote actielijnen en omschrijft de prioriteiten van de instelling voor de komende vijf jaar. De beheersovereenkomst hecht veel belang om van Brussel een veerkrachtig gewest te maken.
 
Op het vlak van economische expansie bestaat de prioriteit erin ruimte ter beschikking te stellen van productiebedrijven, en dan vooral van kmo’s, om de economische ontwikkeling van het gewest te bevorderen en zo rechtstreekse of onrechtstreekse jobs voor de Brusselaars te creëren of te behouden. Die ambitie kadert in een context van economische- en klimaattransitie, die ertoe noopt het grondgebruik te optimaliseren en nuttige productieactiviteiten terug naar de stad te halen. citydev.brussels wil dichte, gemengde en modulaire projecten ontwikkelen die passen in het stadsweefsel. Tegen het einde van de overeenkomst (2026) zullen er tien actieve parken voor kmo’s, zko’s en mgo’s zijn en zal de ontwikkeling van nog eens drie parken zijn opgestart.
 
Op het vlak van economische expansie verbindt citydev.brussels zich ertoe om tijdens de looptijd van de beheersovereenkomst minstens vijf proefprojecten te ontwikkelen. Die projecten zullen er meer bepaald op gericht zijn:
  • ambachten opnieuw te verspreiden over de stad door de ateliers her en der in de stad te ondersteunen en te herwaarderen;
  • de steunmaatregelen voor de tewerkstelling van Brusselaars die op termijn de sociaaleconomische kloof tussen de gewesten moeten uitvlakken, uit te breiden;
  • opkomende bedrijfstakken of kleinere schakels daarvan, die behoren tot de prioritaire economische sectoren voor de economische transitie, zoals omschreven in de gewestelijke beleidsverklaring, te ondersteunen. Zo kan bijvoorbeeld een logistieke hub tot stand worden gebracht, waarbij er voor de laatste kilometer wordt overgeschakeld op zachte mobiliteit;
  • het sleutel-op-de-deurconcept te testen voor productieruimten en dus ateliers aan te bieden die gebruiksklaar zijn voor een specifieke activiteit;
  • de ontwikkeling van de productie op middelgrote schaal of op mesoniveau in Brussel te ondersteunen.
 
Op het vlak van stadsvernieuwing streeft citydev.brussels er naar betaalbare, kwaliteitsvolle koopwoningen aan te bieden, zodat iedereen kan wonen in een stimulerende omgeving die sociale samenhang en respect voor het leefmilieu hoog in het vaandel draagt. In dat verband zijn zeven strategische doelstellingen vastgelegd. Zo verbindt citydev.brussels er zich onder meer toe om tegen 2026 minstens 1.000 openbare woningen, hoofdzakelijk koopwoningen, op de markt te brengen. citydev.brussels streeft er daarbij naar om 200 nul-energiewoningen te bouwen en minstens 20% van de woningen via een erfpachtrecht te ontwikkelen. Verder is het de bedoeling om 20% van de woningen te verwezenlijken in de gemeenten van de tweede gordel, waar betaalbaar wonen een groot probleem is.
 
Op het vlak van stadsvernieuwing zullen er minstens vier proefprojecten uitgevoerd worden, die erop gericht zijn een concrete invulling te geven aan de doelstelling om de huisvesting te diversifiëren en in te spelen op de uitdagingen in verband met de klimaattransitie. Zo is het de bedoeling om:
  • een eerste groot wooncomplex in hout te bouwen;
  • te bestuderen of het juridisch en fiscaal mogelijk is om de in haar projecten aangelegde parkings te delen;
  • te bestuderen en te onderzoeken hoe juridisch, budgettair en technisch gezien het best een energiepositief gebouw kan worden ontwikkeld;
  • een tijdelijk gebruiksproject op te zetten dat een oplossing biedt voor mensen die niet kwaliteitsvol wonen of dringend op zoek zijn naar een onderkomen.
 
Minister-President Rudi Vervoort stelt“Met een doelstelling van 1000 nieuwe betaalbare woningen voor de legislatuur bevestigt deze nieuwe beheersovereenkomst Citydev als eersterangsoperator van het noodplan voor huisvesting. In een bredere context sluit de beheersovereenkomst ten volle aan bij de doelen die de regering zich heeft gesteld om van de ondersteuning van de economische transitie één van de speerpunten van haar beleid te maken. Citydev beschikt over alle ingrediënten om op schaal van de wijken op een positieve en inclusieve wijze in te werken op de stad.”
 
Staatssecretaris voor Economische Transitie Barbara Trachte“Ik ben verheugd dat de Brusselse regering en de citydev.brussels zich met dit nieuwe beheerscontract engageren tot ambitieuze doelstellingen op het vlak van de economische transitie. Door te wedden op een circulaire en koolstofarme economie en in te zetten op de herlokalisatie van productieve activiteiten die nuttig zijn voor de stad, bevestigt citydev.brussels haar ambitie om een essentiële actor te worden in de ontwikkeling van een veerkrachtige stad die tegemoetkomt aan de behoeften van haar inwoners.”
 
“Ik ben bijzonder blij dat we vandaag onze nieuwe beheersovereenkomst ondertekenen. Ze bevestigt de opdracht van citydev.brussels als beheerder van gemengde projecten. Zo zijn we zeker dat we de nodige middelen krijgen om vastgoedprojecten te ontwikkelen waarin duurzame woonwijken ook plaats bieden voor productieactiviteiten die een meerwaarde vormen voor de stad.”, zegt Thomas Ryckalts, afgevaardigd bestuurder van citydev.brussels.
 
Bernard Richelle, voorzitter van citydev.brussels voegt toe : “De nieuwe beheersovereenkomst bevestigt en versterkt de doelstellingen die citydev.brussels al jaren nastreeft, maar daar blijft het niet bij. Ze bepaalt ook wat voor citydev.brussels de ambitie moet zijn: met voorrang projecten ontwikkelen die concreet invulling geven aan de Brusselse economische transitie. Duurzaam, circulair, opgewassen tegen de klimaatuitdaging, en met ruimte voor stadslandbouw en het tijdelijk gebruik van openbaar vastgoed.”