Skip to main content

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft op 14 januari 2021, op voorstel van minister van Leefmilieu en Klimaattransitie Alain MARON, akte genomen van het Operationeel plan voor Neerpede. Het Neerpede-gebied strekt zich uit over 400 ha in Anderlecht, tussen de Brusselse ring en Vlaams-Brabant. Het is het grootste agrarische gebied in het Brusselse gewest en tevens een overblijfsel van het Pajottenland, zoals Breughel dat schilderde. Deze site biedt veel mogelijkheden op het vlak van biodiversiteit, stadslandbouw, recreatie- en ontspanningsruimten en voor de veerkracht in het licht van de klimaatverandering. Het Operationeel plan voor Neerpede, dat gezamenlijk door Leefmilieu Brussel en de gemeente Anderlecht is opgesteld, heeft tot doel de vele troeven van dit natuurlijke erfgoed te valoriseren.

Concreet worden in het Operationeel plan voor Neerpede de volgende structurerende acties vermeld voor de ontwikkeling van de site:

  • de sanering en de renaturatie van de vijvers en de beek, de Neerpedebeek, die het hart van dit gebied structureren;
  • het ecologische beheer van de groene ruimten voor een intensievere en meer veerkrachtige biodiversiteit in het licht van de klimaatverandering;
  • de oprichting van natuurreservaten;
  • de ontwikkeling van een testgebied voor agro-ecologie rond De Ketelhoeve;
  • de bouw van geluidsschermen langs de ring om het gebied te beschermen tegen geluidsoverlast;
  • de ontwikkeling van de in het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling voorziene ‘recreatieve hub’, met:
  • wandel- en fietsroutes;
  • de eerste Brusselse zwemvijver midden in de natuur;
  • sportinfrastructuur onder de ring;
  • een avonturenterrein op de grote heuvel, met een uniek zicht op de stad en het Pajottenland.

Deze visie wordt nu in de praktijk gebracht onder leiding van Leefmilieu Brussel en de gemeente Anderlecht. De uitvoering wordt over verschillende jaren gespreid en vereist de betrokkenheid van verschillende gewestelijke operatoren, plaatselijke besturen, verenigingen en inwoners.

Minister van Klimaattransitie en Leefmilieu Alain MARON benadrukt dat “dit operationele plan een evenwichtige visie op de toekomst van dit uitgestrekte gebied bevat, dat aan de grenzen van het Gewest ligt, maar gemakkelijk bereikbaar is met het openbaar vervoer. Het combineert op harmonieuze wijze het behoud van de biodiversiteit, de ontwikkeling van de stadslandbouw en de inrichting van recreatiegebieden om de Brusselaars wandel- en ontspanningsruimten, koelte-eilanden en allerlei recreatieve activiteiten aan te bieden. Naast de landschapsinrichtingen zullen er verschillende educatieve projecten worden uitgevoerd, met name rond voeding. Ik heb Leefmilieu Brussel opdracht gegeven om de operationalisering van dit sleutelproject voor het Gewest al in 2021 aan te vatten.

Minister-president Rudi VERVOORT, bevoegd voor ruimtelijke ordening, “is verheugd met de goedkeuring van het Operationeel Plan voor Neerpede. Dat plan zal het mogelijk maken om de ambities van het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling voor dit gebied de komende jaren waar te maken. Dit is het resultaat van een collectieve inspanning van de bevoegde gewestelijke instanties en de gemeente Anderlecht. Het weerspiegelt andermaal het engagement van de regering om de leefomgeving van de Brusselaars te verbeteren.

Fabrice CUMPS, burgemeester van Anderlecht, “is erg blij met deze algemene mobilisatie van alle publieke actoren rond Neerpede. Dankzij dit operationele plan hebben we nu een echte toekomstvisie voor de wijk. Onze prioritaire doelstelling is om zoveel mogelijk mensen in staat te stellen te profiteren van de geweldige troeven van Neerpede, door de toegankelijkheid van dit natuurgebied te verbeteren en tegelijkertijd te zorgen voor het noodzakelijke behoud en de opwaardering van het natuurlijke en landschappelijke erfgoed van dit gebied, dat vrij uniek is in het Brusselse gewest.

Voor minister van Mobiliteit Elke VAN DEN BRANDT “is dit project een echte kans om de verbindingen tussen de actieve modi te verbeteren. Er worden twee nieuwe rechtstreekse fietsverbindingen gecreëerd tussen het westen van Brussel en Vlaams-Brabant. Met het plan willen we ook iets doen aan de verstening van de site, door het park uit te breiden en verschillende delen van de wijk te vergroenen. We kijken erg uit naar de concretisering ervan om de Brusselaars een hoogwaardige openbare ruimte te bieden.”

Allan NEUZY, schepen van Ecologische Transitie: “Neerpede is een unieke plek in Brussel, en Anderlecht is er trots op deze groene long op haar grondgebied te hebben. Wij zijn de enige Brusselse gemeente die nog een echt landbouwgebied heeft. Neerpede moet symbool staan voor de wil van het plaatselijke bestuur om van onze gemeente een voorbeeld van duurzame ontwikkeling te maken. De implementering van het operationele plan is een uitstekende gelegenheid om dit te doen, zowel op het niveau van het overheidsbeleid als op het niveau van de betrekkingen met de burgers. Concreet ben ik blij dat het operationele plan verbeteringen aan de vijvers en omliggende parken omvat. Alle plaatselijke actieve partners zullen worden bijeengebracht rond een ambitieus project voor dit gebied. Dit is erg nodig voor de lokale biodiversiteit.”

Meer informatie?

Voor Alain MARON, minister van Klimaattransitie en Leefmilieu
Nicolas Roelens, 0485 89 83 95

Voor Rudi VERVOORT, minister-president, bevoegd voor Ruimtelijke Ordening
Zeynep Balci, woordvoerster, 0498 81 6 514

Voor Elke VAN DEN BRANDT, minister van Mobiliteit
Pieterjan Desmet, woordvoerder, 0471 51 34 35

Voor de gemeente Anderlecht
Melissa Morales Magri, perscontact, 0494 57 79 44