Skip to main content

[nectar_dropcapp]O[/nectar_dropcap]p donderdag 1 april heeft de Brusselse regering, op initiatief van Alain MARON, minister van Klimaattransitie en Leefmilieu, de herziening goedgekeurd van de twee ordonnanties die de levering van drinkwater in het Brusselse gewest regelen, om er sterke sociale maatregelen in op te nemen, waaronder de stopzetting van waterafsluitingen voor huishoudelijke gebruikers en de invoering van een sociale tegemoetkoming in de waterprijs. De toegang tot water voor alle Brusselaars, in het bijzonder de meest behoeftigen, zal aldus worden versterkt.

In november 2019 was de Brusselse regering toegetreden tot de ‘Blauwe Gemeenschap’, waarmee ze zich ertoe verbond het beginsel van toegang tot drinkwater als fundamenteel mensenrecht te verdedigen. Volgens de Koning Boudewijnstichting heeft een op de vier Brusselse huishoudens te kampen met waterarmoede. In het licht van die vaststelling en op basis van de parlementaire werkzaamheden rond dit onderwerp, heeft de minister van Leefmilieu bij het begin van de legislatuur een werkgroep opgericht waarin Vivaqua, Brugel, Leefmilieu Brussel en de actoren die betrokken zijn bij de strijd tegen armoede, schuldenlast en waterarmoede vertegenwoordigd zijn, om na te gaan welke concrete acties moeten worden ondernomen om het aantal huishoudens die moeilijk toegang hebben tot water en het aantal afsluitingen drastisch te verminderen.

Concreet zijn de belangrijkste sociale maatregelen die in de ontwerpordonnantie zijn opgenomen:

  • het verbod op waterafsluitingen voor huishoudelijke gebruikers. Dit toekomstige verbod zal gepaard gaan met maatregelen om wanbetaling te voorkomen;
  • de automatische toekenning van een jaarlijkse sociale tegemoetkoming in de waterprijs aan elk huishouden met het statuut van ‘Begunstigde van een Verhoogde Tegemoetkoming’  (BVT) op 1 januari van het betrokken jaar;
  • de toekenning van een redelijk betalingsplan aan alle huishoudens die problemen hebben met hun waterrekening en daarom verzoeken. De termijn voor het afbetalen van de schuld kan tot 18 maanden bedragen.

Bovendien heeft de Brusselse regering gepland dat elektronische maandelijkse facturering vanaf 1 januari 2023 de norm wordt voor zowel huishoudelijke gebruikers als ondernemingen. Alleen gebruikers van wie Vivaqua geen elektronische contactgegevens heeft, zullen een driemaandelijkse rekening per post blijven ontvangen. Deze maatregel, die is voorgesteld door de werkgroep ‘Waterarmoede’, heeft tot doel het aantal wanbetalingen door gebruikers te verminderen door het mogelijk te maken de jaarrekening op te splitsen in verschillende kleinere rekeningen.

Ten slotte wordt ook de inhoud van de rekening herzien. Die zal een hele reeks aanvullende gegevens bevatten, met name over de sociale tegemoetkoming, de mogelijkheid om een redelijk betalingsplan en/of financiële bijstand van het Sociaal Waterfonds aan te vragen, of om een specifiek tarief te genieten in geval van een waterlek, enz. Dankzij deze informatie krijgt elke gebruiker een beter zicht op de diensten die beschikbaar zijn om hem te helpen.

Voor Alain MARON: Water is een eerste levensbehoefte; ik wil dat elke Brusselaar toegang heeft tot voldoende water van goede kwaliteit. In 2017 zijn meer dan duizend Brusselse huishoudens van water afgesloten. Dat is onaanvaardbaar. Van alle essentiële diensten is water de dienst waar we het minst zonder kunnen. Het is de basis van ons leven, onze voeding, onze hygiëne. De herziening van de waterordonnantie zal voorkomen dat huishoudens met betalingsmoeilijkheden worden afgesloten, het bedrag van de rekening verlagen en hen helpen hun schulden af te lossen. Dit is een belangrijke stap in de strijd tegen armoede die ik samen met mijn collega’s van de regering en de actoren van de sector leid.

Deze ontwerpordonnantie, die door de regering in eerste lezing is aangenomen, zal nu voor advies worden voorgelegd aan de verschillende adviesraden en vervolgens aan het parlement, zodat ze begin 2022 in werking kan treden.