Skip to main content
De Brusselse regering heeft op donderdag 6 mei 2021, op voorstel van staatssecretaris voor Economische Transitie Barbara Trachte, bij regeringsbesluiten ingestemd met de versterking van drie maatregelen die bedrijven die zwaar getroffen zijn door de gevolgen van de gezondheidscrisis te hulp moeten komen: de handelshuurlening, de gedelegeerde opdracht die aan finance&invest.brussels is toegekend en de Oxygen-lening.
  1. Verhoging van de bedragen van de handelshuurlening

De handelshuurlening bestaat sinds 15 januari 2021. Deze maatregel heeft enerzijds tot doel de liquiditeitsproblemen bij Brusselse ondernemers die een handelspand huren op te vangen en anderzijds de verhuurders van deze panden meer betalingszekerheid te bieden, zelfs wanneer de huurder in een moeilijke financiële situatie verkeert. Deze lening is gebaseerd op een voorafgaande overeenkomst tussen de twee partijen. Het geleende bedrag kan oplopen tot een bedrag gelijk aan vier maanden huur.

Om een groter aantal actoren van de maatregel te laten gebruikmaken en zo goed mogelijk op hun behoeften in te spelen, heeft de Brusselse regering op donderdag 6 mei in eerste lezing een besluit aangenomen waarbij enkele wijzigingen worden doorgevoerd, waaronder:

  • de verhoging van het maximumbedrag van de handelshuurlening per huurder van 35.000 euro naar 75.000 euro;
  • de mogelijkheid om een tweede aanvraag in te dienen indien bij de eerste aanvraag het maximum van 35.000 euro was bereikt;
  • de verlenging van de maatregel tot 15 november 2001;
  • de verlenging van de aflossingstermijn van twee jaar naar vijf jaar;
  • de mogelijkheid om van de lening gebruik te maken ondanks het bestaan van huurachterstallen op 18 maart 2020, op voorwaarde dat die op het ogenblik van de leningaanvraag afbetaald zijn.

Deze nieuwe bepalingen zullen van toepassing worden na de goedkeuring van het besluit in tweede lezing en na ontvangst van het advies van Brupartners, vanaf half mei.

Om deze regeling te ondersteunen en huurders te helpen een overeenkomst te bereiken met hun verhuurder, heeft de Brusselse regering ook de mogelijkheid ingevoerd om gratis een beroep te doen op bemiddelaars.

Voor meer informatie: www.premiecovid.brussels

 

2. Verruiming van de gedelegeerde opdracht aan finance&invest.brussels

De Brusselse regering heeft op 30 april 2020 een gedelegeerde opdracht (ten belope van 40 miljoen euro) toegekend aan finance&invest.brussels, waardoor deze laatste quasi-eigenvermogenleningen van maximaal 600.000 euro met een maximale looptijd van zeven jaar kan toekennen aan ondernemingen met meer dan tien VTE’s.

Gezien het succes van de regeling is op donderdag 6 mei beslist een bijkomend bedrag van 10 miljoen euro vrij te maken voor deze opdracht.

Vanwege de aanhoudende crisis en de financiële behoeften van bepaalde ondernemingen die belangrijk zijn voor de werkgelegenheid in het Gewest, is bovendien beslist de quasi-eigenvermogenlening die in het kader van deze opdracht kan worden toegekend, te verhogen tot maximaal 1,5 miljoen euro.

Leningen van meer dan 600.000 euro worden echter voorbehouden aan ondernemingen met meer dan honderd VTE’s. Aan deze leningen worden bepaalde voorwaarden verbonden, waaronder vooruitzichten op het behoud van de werkgelegenheid gedurende de looptijd van de lening en een verbod om dividenden uit te keren gedurende 24 maanden.

De nieuwe bepalingen zullen van kracht worden na de goedkeuring van het besluit in tweede lezing en na ontvangst van het advies van Brupartners, vanaf half mei. In de tussentijd zal finance&invest.brussels uiteraard leningen blijven verstrekken in het kader van de huidige gedelegeerde opdracht.

Voor meer informatie: www.finance.brussels

3. Verlenging van de Oxygen-lening

De Brusselse regering heeft op 17 december 2020 beslist Brusoc een subsidie van 6 miljoen euro toe te kennen voor het opzetten van Oxygen-leningen voor zeer kleine ondernemingen, zelfstandigen en organisaties uit de sociale economie. Het bedrag van deze leningen kan oplopen tot 100.000 euro voor een periode van maximaal zeven jaar.

Gezien het succes van de regeling is op donderdag 6 mei beslist de Oxygen-maatregel aan te vullen met een bijkomend budget van 6 miljoen euro.

Voor meer informatie: www.finance.brussels

“Vanwege de duur van de crisis heeft de Brusselse regering beslist drie van deze regelingen, die al enkele honderden bedrijven hebben geholpen, te versterken. Deze beslissing moet een nog groter aantal bedrijven in staat stellen steun te krijgen die is afgestemd op hun liquiditeits- en solvabiliteitsbehoeften. Deze leningmechanismen, die bijzonder aantrekkelijke rentevoeten hebben, zijn essentiële instrumenten in het kader van het komende herstel”, aldus Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie.