Skip to main content

Op voorstel van Alain Maron, minister van Energie van het Brussels Gewest, werden op donderdag 24 februari aanvullende gewestelijke maatregelen genomen door de Brusselse regering om gezinnen te helpen die met de stijgende energieprijzen worden geconfronteerd. Deze maatregelen, die op Brussels niveau worden ingevoerd, hebben tot doel om ervoor te zorgen dat alle Brusselaars toegang hebben tot energie, een essentieel goed voor de menselijke waardigheid. Toelichting.

 

Context en huidige situatie

De situatie op de Europese markten leidt tot een uitzonderlijke stijging van de energieprijzen. Die stijging is het gevolg van een combinatie van conjuncturele factoren, waaronder de forse toename van de vraag naar energie als gevolg van het versnelde herstel van de economische activiteit, de geopolitieke situatie, de geringe Europese gasreserves enz.

 

De impact van deze algemene stijging van de energieprijzen op de facturen van de Brusselse huishoudens varieert naargelang het basiscontract van het huishouden. Huishoudens die toegang hebben tot het sociaal tarief, worden niet geraakt door de forse stijging van de energieprijzen. Door de begunstigden van de verhoogde tegemoetkoming (BVT) in aanmerking te nemen tot 30 juni 2022, geeft de federale regering 27% van de Brusselse huishoudens toegang tot het sociaal tarief. Dat is een essentiële maatregel.

 

Reeds genomen maatregelen

In november 2021 heeft de Brusselse regering beslist om een uitzonderlijke steun van 10 miljoen euro via de OCMW’s toe te kennen om de huishoudens te helpen de gevolgen van de stijgende energieprijzen op te vangen. Deze steun is niet voorbehouden aan de steuntrekkers van het OCMW: elk huishouden dat in financiële moeilijkheden verkeert, kan zich wenden tot het OCMW van zijn gemeente, dat het kan begeleiden en ondersteunen naargelang zijn situatie. Het uitzonderlijke budget dat door het gewest ter beschikking wordt gesteld, maakt het mogelijk om financiële steun te verlenen aan de zwaarst getroffen personen bij de regularisatiefacturen.

 

De Brusselse regering keurde begin februari een ontwerp van ordonnantie goed dat de elektriciteits- en gasmarkt in Brussel reorganiseert. Deze ordonnantie omvat met name het principe van een gewaarborgde levering door Sibelga, een gedeeltelijke automatisering van de toegang tot het statuut van beschermde afnemer, de afschaffing van vermogensbegrenzers en een betere informatieverstrekking naar de klanten toe. Dat ontwerp ligt momenteel op tafel bij het Brussels Parlement.

 

Bijkomende maatregelen

Naast deze hervorming, maar ook als aanvulling op de aangekondigde federale maatregelen, heeft de Brusselse regering, gelet op de gevolgen van de prijsstijging die ook de middenklasse treft, donderdag besloten om de toegang tot het statuut van beschermde afnemer open te stellen door de inkomensplafonds tijdens de periode van de prijzencrisis op te trekken. Dat statuut beschermt immers de personen die moeilijkheden ondervinden om hun energiefacturen te betalen tegen afsluiting en maakt het voor hen gemakkelijker om hun schulden bij hun leverancier terug te betalen door het sociaal tarief toe te kennen.

Het statuut zal dus toegankelijk zijn voor huishoudens met een inkomen van minder dan 37 600 euro voor een alleenstaande en 52 600 euro voor een gezamenlijke aangifte, zodat meer huishoudens er een beroep op kunnen doen in geval van moeilijkheden. Dat statuut van beschermde afnemer speelt immers een cruciale rol in deze tijden van crisis, aangezien het de betrokken afnemers in staat stelt hun afbetalingsplan te regelen en hun tegelijk de toegang tot energie garandeert. Deze maatregel maakt het voorwerp uit van een snelle wijziging van de regelgeving.

 

Alain Maron, Brussels minister van Klimaattransitie en Energie: “Het Brussels Gewest treedt enerzijds op via de structurele hervorming van de energiemarkten, met name door de afschaffing van de vermogensbegrenzers, de invoering van een gewaarborgde levering en de vereenvoudiging en automatisering van de toegang tot het statuut van beschermde afnemer. Anderzijds treden wij op tegen de stijgende prijzen en de aanzienlijke gevolgen daarvan, ook voor de middenklasse, door het inkomensplafond voor de toegang tot het statuut van beschermde afnemer te verhogen en door de OCMW’s meer middelen toe te kennen om de gevolgen van de prijsstijgingen op te vangen.”

 

Hoewel het moeilijk is om de toekomstige prijsevolutie te voorspellen, wordt er momenteel niet verwacht dat we in 2022, en waarschijnlijk in 2023, naar het normale zullen terugkeren. De steun via de OCMW’s is een belangrijke en doelgerichte hefboom om de toegang tot energie te ondersteunen voor huishoudens die door deze crisis in moeilijkheden zijn geraakt en om een overmatige schuldenlast te voorkomen.

Om aan de toenemende vraag te kunnen voldoen en de OCMW’s in staat te stellen om een breder publiek op te vangen, heeft de regering zich er gisteren toe verbonden het budget dat ter beschikking is gesteld, aan te vullen als dat nodig zou blijken.

 

Alle betrokken actoren zullen hun inspanningen op het vlak van informeren voortzetten, zodat meer Brusselaars een beroep doen op de steunmaatregelen waar ze recht op hebben en de werkgroep, die werd opgericht door de minister van Energie, zal haar werkzaamheden op het vlak van monitoring en voorstellen voortzetten. Deze werkgroep, die wordt gecoördineerd door Brugel, de Brusselse energieregulator, brengt alle betrokken partijen bijeen die actief zijn op het gebied van toegang tot energie in Brussel (leveranciers, regulatoren, DNB, OCMW, sociale actoren).

 

 

Alain Maron: “Deze gewestelijke maatregelen, die het federale kader aanvullen, zijn van essentieel belang om het hoofd te bieden aan de sociale noodsituatie. De gezondheidscrisis en vervolgens de energieprijzencrisis sterken ons ook in onze keuze om massaal te investeren in de energietransitie en om structurele maatregelen te nemen om de energiekwaliteit van de Brusselse gebouwen aanzienlijk te verbeteren.”

 

 

Meer informatie?

Simon Vandamme, woordvoerder van Alain Maron: 0479 66 03 23