Ter gelegenheid van Wereldklimaatdag op 8 december heeft de Brusselse regering, op initiatief van minister van Klimaattransitie en Leefmilieu Alain Maron, beslist haar klimaatactie te versterken. Een veertigtal lokale projecten van gemeenten en OCMW’s zal geweststeun krijgen om concreet te bouwen aan het koolstofarme Brussel van morgen. Alleen collectief zal het Gewest erin slagen de klimaatdoelstellingen te halen die het zichzelf heeft gesteld in zijn Lucht-, Klimaat- en Energieplan: koolstofneutraliteit in 2050 en een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met 47% tegen 2030 (ten opzichte van 2005).

Met dit Lucht-, Klimaat- en Energieplan plaatst de Brusselse regering het klimaat in het middelpunt van haar project voor Brussel, met een duidelijke ambitie: het Gewest bevrijden van zijn afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en beter voorbereiden op de gevolgen van de klimaatontregeling. Om dat ambitieuze doel te bereiken, wil het Gewest alle beleidsniveaus en alle lagen van de samenleving mobiliseren: de Brusselaars, de ondernemingen, de verenigingen en de overheden, te beginnen met de gemeenten.

Daarom lanceerde Leefmilieu Brussel in 2020 een projectoproep ‘Klimaatactie’ voor de gemeenten en de OCMW’s. Sindsdien is het succes van die projectoproep alleen maar toegenomen. In een paar jaar tijd zijn bijna alle gemeenten aangehaakt en ze genieten zo gewestelijke steun voor hun klimaatbeleid. Het aantal ondersteunde projecten en het aan die projecten toegewezen budget zijn tussen de eerste en de derde editie meer dan verdubbeld. In drie jaar tijd heeft het Gewest ongeveer honderd lokale projecten gesteund, voor een bedrag van meer dan 10 miljoen euro (inclusief 4,7 miljoen euro voor deze derde editie in 2022). Alle gemeenten hebben ten minste één project ingediend en achttien van de negentien gemeenten hebben een klimaatactieplan – of zullen dat binnenkort hebben – om op alle niveaus actie te ondernemen: afvalvermindering, vergroening, duurzame handel, emissiearme mobiliteit, enz. Naast financiële steun biedt het Gewest de gemeenten ook begeleiding bij het uitwerken van hun klimaatactieplan, door hun verschillende instrumenten aan te reiken of door de uitwisseling van goede praktijken te vergemakkelijken.

Deze derde editie levert opnieuw records op:

  • 2 gemeenten, Molenbeek en Ganshoren, starten met de uitvoering van hun klimaatactieplan.
  • 7 gemeenten versterken hun structuur voor de uitvoering van hun klimaatactieplan, om alle lokale actoren (inwoners, ondernemingen, handelszaken, verenigingen, enz.) erbij te betrekken.
  • Er werden 65 concrete projecten ingediend en 44 daarvan werden geselecteerd:
  • 3 mobiliteitsprojecten;
  • 8 ‘Good Food’-projecten;
  • 9 ‘Zero Afval’-projecten;
  • 24 ‘Natuur in de stad’-projecten.

Al deze projecten hebben hetzelfde doel: hier en nu, elk op zijn eigen niveau, actie ondernemen om Brussel groener te maken en beter aangepast aan de klimaatontregeling. Alain Maron, minister van Klimaattransitie: “In het licht van de klimaatverandering moeten we samenwerken en onze krachten bundelen om een antwoord te bieden dat opgewassen is tegen de uitdagingen. Daarom steun ik de acties van de gemeenten, die de klimaatactie van het Gewest aanvullen en versterken. Samen hebben we onze uitstoot van broeikasgassen al met bijna 30% verminderd (2020 ten opzichte van 2005). En we zullen ons natuurlijk blijven inspannen om Brussel steeds duurzamer en solidairder te maken.”

Enkele inspirerende winnaars van 2022

Jette – Sociaal kringloopcentrum in het noordwesten van Brussel

De gemeenten Jette, Sint-Agatha-Berchem, Koekelberg en Ganshoren slaan de handen in elkaar om samen een kringloopcentrum te ontwikkelen dat de inwoners van het noordwesten van Brussel in staat zal stellen hun afval te verminderen en een duurzame lokale economische activiteit te creëren die beroepsherinschakeling en sociale cohesie bevordert.

OCMW van Brussel – Buiteninrichting ter bevordering van de biodiversiteit en de gezelligheid in het rust- en verzorgingstehuis

Met dit project wordt een groenere buitenomgeving beoogd om de biodiversiteit te versterken en ook om het personeel, de bewoners en hun bezoekers daarvoor te sensibiliseren.

Elsene – Installatie van veertig grote infiltrerende boomkuilen in stedelijke hitte-eilanden

Het project heeft tot doel stedelijke hitte-eilanden te bestrijden door beton te verwijderen en grote infiltrerende en beplante boomkuilen aan te leggen.

Ontdek alle winnaars van Klimaatactie 2022: https://leefmilieu.brussels/hoe-het-gewest-de-milieu-initiatieven-van-lokale-overheden-steunt